KWIZDA FORINT GYŰJTŐAKCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA


A Kwizda Agro Hungary Kft. Kwizda Forint Gyűjtőakció elnevezésű promóciót indít.

A „Kwizda Forint gyűjtőakció” (a továbbiakban „promóció”) szervezője a Kwizda Agro Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. A. ép. 5. em.; cégjegyzékszám: 01-09-364805; adószám: 10981162-2-41; a továbbiakban „szervező”). A promócióban együttműködő partnerként részt vesznek a Kwizda Agro Hungary Kft. szerződött gazdabolt partnerei (a továbbiakban „partner gazdabolt/ok”).

A promócióban részt vehet minden cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban „résztvevő”), aki magyarországi tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, aki a promócióban részt vevő terméket vásárol, és annak vonalkódját, a vásárlást igazoló bizonylatot (számlát, blokkot vagy annak másolatát) és a promóció hiánytalanul kitöltött nevezési lapját postán beküldi a szervező részére.
A promócióban való részvétel önkéntes. A résztvevő a nevezési lap kitöltésével és a nevezési lap, a vonalkód/ok és a vásárlást igazoló bizonylat/ok beküldésével elismeri, hogy teljes körűen megismerte és elfogadja a jelen szabályzatot, valamint hozzájárul a megadott személyes adatainak a jelen szabályzat 8. pontja szerinti kezeléséhez, felhasználásához.
A promócióban nem vehetnek részt a szervezővel és a partner gazdaboltokkal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és a Ptk. 8:1. §. (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozóik.

A promócióban az alább felsorolt, a csomagoláson egyedi dizájnnal ellátott, gazdaboltokban forgalomba kerülő promóciós Kwizda termékek (továbbiakban „termék/ek”) vesznek részt.
A termékekhez a szervező Kwizda forint értékeket társít, amit egyedi dizájnnal feltüntet a promócióban részt vevő termékek csomagolásán.
Termék                               Kiszerelés           Kwizda Ft
ARTIS®                                 20 g                       40
ARTIS®                                 100 g                     150
ARTIS®                                 1 kg                       1 235
Champion WG®               1 kg                       75
Copper Field®                   200 ml                  30
Copper Field ®                  1 l                           45
Cuproxat FW®                  1 l                           55
Domark®                            200 ml                  40
Glialka® Express              1 l                           40
Gliaka® Express               3 l                           100
Glialka® Star                      200 ml                  30
Glialka® Star                      1 l                          55
Glialka® Star                      5 l                           160
Kupfer Fusilan® WG       1 kg                       70
Metarex®                           250 g                     50
Pázsit-Mester® Profi     100 ml                  45
Proplant®                           200 ml                  75
Proplant®                           1 l                           335
Trifender® WP                 20 g                       40
Trifender® WP                 100 g                     150
Trifender® WP                 1 kg 1                    190
Volldünger® Linz             2 kg                       40
Volldünger® Linz             5 kg                       100
Wuxal® Pázsit                   2,5 kg                    150
Wuxal® Super                   1 l                           50
Wuxal® Super                   5 l                           110

A promócióban a szervezőnek az alábbi gazdabolt partnerei vesznek részt:
www.kwizdaforint.hu/elfogado_helyek

A promóció időtartama: 2016. 01. 01. – 2017. 09. 30.
A résztvevő az összegyűjtött Kwizda vonalkódokat 2017. 06. 30-ig gyűjtheti és küldheti be a szervező részére, akár több alkalommal is. A 2017. 06. 30-a után postára adott vonalkódok már nem vesznek részt a promócióban.

6.1. A Kwizda forintok gyűjtésével kapcsolatos tudnivalók, szabályok
a) Vásároljon a promócióban részt vevő, a jelen szabályzat 4. pontjában meghatározott promóciós Kwizda termékeket a Kwizda valamely, a jelen szabályzat 5. pontjában feltüntetett gazdabolt partnerénél!
b) Keresse a gazdaboltokban található promóciós dobozban elhelyezett nevezési lapot és ingyenesen visszaküldhető promóciós válaszborítékot.
c) Vágja ki a termék vonalkódját, töltse ki hiánytalanul, és írja alá a nevezési lapot, majd ezeket és a vásárlást igazoló bizonylatot (blokkot, számlát vagy annak másolatát) küldje be postán – az ingyenesen feladható válaszborítékban – a szervező részére, az alábbi címre:
Kwizda Agro Hungary Kft.
Debrecen
Pf. 58
4003
A borítékra írja rá, hogy „Kwizda Forint gyűjtőakció”!

d) A beküldött vonalkódok után a szervező vásárlási utalványt állít ki: minden, a termékcsomagoláson feltüntetett Kwizda forint 1 valódi, magyar forintot ér.
Fontos, hogy a nevezési lapon pontosan és olvashatóan adja meg adatait, hogy vásárlási utalványát a szervező postázni tudja.

6.2. Az utalványok beváltása
a) A résztvevő a kézhez kapott Kwizda vásárlási utalványt a vásárlása helyén vagy bármelyik másik, a promócióban részt vevő gazdaboltban felhasználhatja, a gazdaboltban található termék vagy termékek megvásárlásához. A partner gazdaboltok elérhetősége a jelen szabályzat 5. pontjában található.
b) A Kwizda vásárlási utalványok gazdaboltban történő beváltásának határideje 2017. 09. 30. (a gazdabolt nyitvatartási idejében), mely időpont után a gazdabolt nem köteles az utalványokat elfogadni.

 

A szervező kizárhatja a promócióból azt a résztvevőt, aki bármilyen módon megszegi a jelen szabályzatot, különösen, ha a résztvevővel szemben csalás, visszaélés gyanúja merül fel. A kizárásról a szervező saját hatáskörében dönt.

A hamisított vonalkódok érvénytelenek, és nem vehetnek részt a promócióban. A promócióban részt vevő vonalkódok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a szervező döntése az irányadó.

A szervező fenntartja a jogot a szabályzat egyoldalú módosítására, a promóció bizonyos időpontjainak meghosszabbítására. Ilyen esetekben a szervező tájékoztatást tesz közzé a partner gazdaboltokban és a promóció weboldalán. A módosítás azonban nem lehet visszamenőleges hatályú, azaz a résztvevők megszerzett jogait nem érintheti.

A szervező kijelenti, hogy a promócióval kapcsolatban felmerülő bármilyen esetleges adó vagy járulék a szervezőt terheli. Az ezeken felül esetlegesen jelentkező más díj- és illeték kötelezettség, illetve minden kapcsolódó költség a résztvevőt terheli.

 

A nevezési lapon a résztvevő megadja a családi és utónevét, lakóhelyét, telefonszámát, e-mail címét.
A résztvevő által a nevezési lapon megadott adatokat (a továbbiakban: törzsadatok) a szervező kezeli és dolgozza (dolgoztatja) fel. A szervező megbízásából az adatfeldolgozást: Team Kiosk Kft. 4028 Debrecen Kassai út 129. Postafiók: 12.  a továbbiakban: „adatfeldolgozó”) végzi; az adatfeldolgozás keretében az adatfeldolgozó tárolja és a kwizdaforint utalványok kiküldéséhez szolgáltatja a Kwizda számára az adatokat. Az adatkezelés során az adatok kizárólag az adatfeldolgozó, a szervező kijelölt munkatársai részére hozzáférhetőek.
Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatokat harmadik személy részére sem ellenérték fejében sem ingyenesen nem adja át, és biztosítja, hogy ahhoz illetéktelen harmadik személyek nem férhetnek hozzá.
A szervező által megvalósított adatkezelés és –feldolgozás célja (i) a promóció működtetése; (ii) információnyújtás a résztvevő részére a promócióról, valamint a szervező üzleti ajánlatairól.
A résztvevő a nevezési lap kitöltésével és aláírásával elismeri azt a tényt, hogy az adatkezeléshez önkéntesen és előzetes megfelelő tájékoztatás birtokában járult hozzá, és tudomásul veszi a szervező adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozat.
A résztvevő jogosult a jelen pontban meghatározott adatkezelési hozzájárulását a szervezőhöz intézett írásos bejelentés útján részlegesen vagy teljesen visszavonni. Amennyiben a résztvevő az adatkezelési hozzájárulást oly mértékben vonja vissza, hogy az lehetetlenné teszi a promóció működtetését (vásárlási utalvány kiküldését), úgy a fenti visszavonó nyilatkozat egyúttal a promócióban való részvétel felmondását jelenti a résztvevő részéről.
A résztvevő az adatkezeléshez való hozzájárulását az alábbi elérhetőségeken vonhatja vissza:
Kwizda Agro Hungary Kft.
levélben: 1138 Budapest, Váci út 135-139. A épület, V. em.
e-mailben:kapcsolat@kwizda.hu

Amennyiben a résztvevő a személyes adatainak kezeléséhez kizárólag a promóció működtetése céljából járult hozzá, a szervező a résztvevő adatait kizárólag a promóció működtetésének időtartama alatt tárolhatja, kezelheti, és dolgozhatja fel. A résztvevő adatait a promócióban való részvétele, illetve magának a promóciónak a megszűnése napjától számított 30 munkanap leteltével a szervező törölni (töröltetni) köteles.
Amennyiben a résztvevő a személyes adatainak kezeléséhez a részére a promócióról, valamint a szervező üzleti ajánlatairól történő információnyújtás céljából is hozzájárult, a szervező a résztvevő adatait a résztvevő hozzájárulásának visszavonásáig kezelheti, tárolhatja, kezelheti, és dolgozhatja fel.
A résztvevő kérelmezheti a szervező tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását. A résztvevő kérelmére a szervező tájékoztatást ad a résztvevőnek a promócióban kezelt, illetve feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A szervező köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a szervező rendelkezésére áll, a személyes adatot a szervező helyesbíti.
A személyes adatot törölni kell, ha:
 a) kezelése jogellenes;
b) a résztvevő kéri;
c) az hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy hatóság elrendelte.
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
A résztvevő az alábbi elérhetőségeken kérhet tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását:
Kwizda Agro Hungary Kft.
levélben: 1138 Budapest, Váci út 135-139. A épület, V. em.
e-mailben: kapcsolat@kwizda.hu
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Az érintett résztvevő a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a megyei törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett résztvevő választása szerint - az érintett résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A szervező adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-66368/2013

 

A szervező nem ellenőrzi, hogy a nevezési lapon, vagy egyéb módon közölt adatok a valóságnak megfelelnek-e; az ebből eredő esetleges visszaélések/igények miatt a szervezővel szemben minden jogi út kizárva.
A szervező a vonalkódok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.
A szervező nem felel azokért a károkért, amik neki nem felróható okból keletkeznek, így különösen


© 2016 Kwizda Agro Hungary Kft.
+36 1 224 7300     kapcsolat@kwizda.hu